Behenyl Trimethylammonium Chloride

Behenyl Trimethylammonium Chloride