prah crvotočine

prah crvotočine

(Lycopodium Powder)